Trainingen en cursussen
 
 
“De burger is iemand die deelneemt aan het maatschappelijk
leven, door beurtelings geregeerd te worden en te regeren.”


-  Aristoteles
 
 
   
 

De rol en positie van dorps- en wijkraden in (de doorontwikkeling van) het gebiedsgericht werken is aanleiding geweest voor het gemeentebestuur van Apeldoorn om de dorps- en wijkraden uit te nodigen me eigen visie naar voren te komen. Hoe zien zij hun rol en welke rol willen zij vervullen in relatie met de gemeente. Voor het ontwikkelen van die visie hebben de dorps- en wijkraden ondersteuning gevraagd aan Agora Europa. Gezamenlijk zijn uitgangspunten voor de herbezinning vastgesteld, die inhouden dat de differentiatie in opvattingen over rol en positie van dorps- en wijkraden wordt geaccepteerd en gerespecteerd. Geen uniforme regelingen dus, maar maatwerk. Daarbij zijn 4 verschillende posities te omschrijven:

 

  • de dorps- en wijkraad als serviceverlenende instelling
  • de dorps- en wijkraad als belangenbehartiger
  • de dorps- en wijkraad als (vaste) overlegpartner
  • de dorps- en wijkraad komt zelf met initiatieven of vormen van zelfbeheer en/of zelfwerkzaamheid


Voorgesteld wordt om het proces van ervaringen opdoen te koppelen aan het realiseren van een aantal concrete projecten en in te bedden en te laten begeleiden in een praktijkgerichte training en/of evaluatie in nauw overleg met de dorps- en wijkraden en de gemeente.