Trainingen en cursussen
 
 
“Burgerdeugd, rechtvaardigheidszin en respect voor de publieke
opinie zijn voorwaarden voor het bestaan van een samenleving”


-  Socrates
 
 
   
 

In samenwerking met het IPP, IVN Vereniging voor Natuur- en Milieueducatie en de Vereniging Milieudefensie heeft Agora Europa een onderzoek uitgevoerd en geco÷rdineerd naar de betekenis van burgerinitiatieven als inspiratiebron voor landelijk beleid m.b.t. duurzame ontwikkeling. Dit onderzoek is uitgevoerd in het jaar 2004 in opdracht van het Ministerie van VROM (Burgers met Beleid)
Van ca. 300 burgerinitiatieven is nagegaan welke initiatieven betekenisvol zijn voor de ontwikkeling van landelijk beleid op een negental beleidsterreinen:
Ruimtelijke ordening en Bouwen & Wonen

  • Natuur en landschapsbeheer
  • Duurzame energie
  • Leefbaarheid en sociale voorzieningen
  • Biodiversiteit
  • Milieu
  • Mobiliteit
  • Bedrijvigheid
  • Duurzame Landbouw

 

Circa 100 initiatieven zijn nader ge´nventariseerd en onderzocht. De initiatiefnemers hebben in werkconferenties aangegeven op welke punten zij hun initiatief waardevol achten voor landelijke beleidsontwikkeling. Daarover is een eindrapportage opgesteld dat in september 2004 is aangeboden aan het Ministerie van VROM. Het Ministerie heeft initiatieven genomen om de initiatiefnemers in contact te brengen met beleidsmakers op deze beleidsvelden.

klik hier voor de conclusies en aanbevelingen

Als u het eindverslag toegestuurd wilt krijgen, neem dan contact met ons op. Klik hier....