Trainingen en cursussen
 
 
“Geen uitmuntende ziel is gevrijwaard van op z'n minst een beetje
gekte”


-  Aristoteles
 
 
   
 
In samenwerking met Joop Hofman Allianties werken medewerkers van Agora Europa aan een verkennend onderzoek naar de ervaringen die in de gemeente Enschede zijn opgedaan met participatieprojecten. Dit onderzoek, dat wordt uitgevoerd in opdracht van de gezamenlijke stadsdelen van de gemeente Enschede, heeft tot doel de voorwaarden, uitgangspunten, werkvormen en afspraken over de rollen van diverse partijen vast te stellen voor diverse typen participatieprojecten op straat-, buurt, wijk- en stedelijk niveau.
Het onderzoek omvat een serie groepsinterviews met bewoners, gemeenteambtenaren, opbouwwerkers en vertegenwoordigers van corporaties, maatschappelijke instellingen en andere betrokken instanties bij ca. 30 participatieprojecten in de 5 stadsdelen van Enschede die de afgelopen 2 jaar zijn uitgevoerd. Op basis van deze interviews is een analyse gemaakt van pluspunten en knelpunten die zich hebben voorgedaan en worden voorstellen ontwikkeld voor een kaderstellend participatiebeleid gericht op een zo groot mogelijke actieve inbreng van bewoners en gebruikers in de plannen waar de gemeente bij betrokken is. In een later stadium zijn aan de raad en het college van B&W van de gemeente Enschede aanbevelingen gedaan voor de kaderstelling voor het participatiebeleid in de komende bestuursperiode.