Trainingen en cursussen
 
 
“De sociale stabiliteit wordt bevorderd als burgers invloed kunnen uitoefenen op kwesties die hun eigen leven en welzijn betreffen.”

-  Socrates
 
 
   
 

In samenwerking met het actieve buurtkomite Transvaal en het wijkmanagementteam voor de Staart/Reeland begeleidt Agora Europa een campagne die er op gericht is buurtbewoners te stimuleren tot eigen initiatieven op het vlak van leefbaarheid en veiligheid in de Transvaal- en Indische buurt. Het project wordt uitgevoerd in opdracht van de afdeling Openbare Orde en Veiligheid van de gemeente Dordrecht.
Op de openbare bijeenkomst die volgde op de verspreiding van de veiligheidswijzer (een enquete naar wensen en opvattingen van bewoners) is besloten dat initiatieven rond 3 concrete thema’s zullen worden uitgewerkt:
a. Rommel op Straat (zwerfvuil, gebruik en misbruik van vuilcontainers, schoonhouden van de eigen buurt)
b. Veilig wonen in de buurt (tegengaan verloedering, aanpakken overlast, mede als gevolg van (illegale) overbewoning)
c. Verkeers(on)veiligheid (te hard rijden, parkeerproblemen, knelpunten voetgangers)
Bewoners worden benaderd via individuele huisbezoeken die worden uitgevoerd door de plaatselijke opbouwwerker van de Dordtse Welzijnsorganisatie in samenwerking met buurtbewoners en de wijkmanager. De initiatieven worden besproken en uitgewerkt in samenwerking met het buurtkomite en initiatiefnemers uit de straten waar de problemen zich het meest voordoen.
De resultaten en ervaringen worden einde 2005 vastgelegd in een eindrapportage waarin ook de gebruikte werkvormen en methoden worden beschreven en geanalyseerd.

Dordrecht Opniniewijzer burgerinitiatieven
Dordrecht, opiniewijzer, burgerinitiatieven

 

Veiligheidswijzer Dordrecht. Klik hier voor groter formaat van de tekst of van de vragenlijst