Start Over Agora Activiteiten Publicaties Contact Nieuwsbrief
 
 
“De sociale stabiliteit wordt bevorderd als burgers invloed kunnen uitoefenen op kwesties die hun eigen leven en welzijn betreffen.”

-  Socrates
 
 
  Start / Activiteiten / Democratisch Boeket / Nieuwsbrief Democratisch Boeket

voortgang Democratisch Boeket

 

De afgelopen maanden zijn diverse contacten gelegd met gemeenten en mensen die interesse hebben in de projecten die we onder de noemer Democratisch Boeket willen starten.

 

De doelen die de initiatiefgroep Democratisch Boeket heeft gesteld vallen samen met het Actieprogramma Lokaal Bestuur. Dit is een gezamenlijk project van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het project heeft als doel het lokaal bestuur te versterken en het samenspel te stimuleren. Het actieprogramma zoekt gemeenten die willen experimenteren met nieuwe werkwijzen op het gebied van burgerparticipatie en gemeenten die geen experiment uitvoeren, maar wel inspiratie willen opdoen.

Gemeenten kunnen zich tot uiterlijk 1 oktober aanmelden via www.actieprogramma.nl/inactiemetburgers Gemeenten die in projecten van het Democratisch boeket willen deelnemen als experimenteergemeente, krijgen ondersteuning van de initiatiefgroep om subsidie aan te vragen.

 

Rekenschap en verantwoording

Klik hier voor verslag van de workshop Rekenschap


Rond verantwoording en rekenschap lijken drie proeftuinen te kunnen komen. De gemeente De Ronde Venen wil interactie organiseren met burgers over de resultaten van de afgelopen collegeperiode. De afgelopen twee collegeperioden bracht de gemeente al een “Politiek Testament”uit. Het testament laat zien wat er is gebeurd, maar is tevens behulpzaam bij de lessen voor de toekomst. Het heeft dan ook invloed op de politieke programma’s voor de volgende raadsperiode. De gemeente organiseerde in 2006 ook een forumdiscussie over het testament. Het instrument bevalt goed, maar men wil meer interactie met de burgers over de bereikte resultaten. Hier wil het bestuur meer mee experimenteren. In 2009 wordt daartoe opnieuw een Politiek Testament uitgebracht. Dit keer heeft het een bijzonder karakter. De gemeente De Ronde Venen zal de komende periode samen gaan met Abcoude, Loenen en Breukelen een gemeente vormen. De verkiezingen zijn daardoor eerder dan in andere gemeenten. Een mooie kans dus voor andere gemeenten om mee te kijken over de schouder van De Ronde Venen. De gemeente overlegt nog of ze een experimenteergemeente wil zijn. Is dat het geval dan kunnen andere gemeenten zich aanmelden om mee te kijken.

Er is belangstelling voor een burgervisitatie van een gemeenteraad. Dit visitatie-instrument werd al eerder ingezet in gemeente Leeuwarden. Er is ook belangstelling voor een burgervisitatie van een gemeentelijk college. In beide gevallen zijn de contacten nog niet concreet genoeg om de deelnemende gemeenten te noemen. Heeft u belangstelling, dan kunt u zich aanmelden.

Onderzoek interactie over burgerjaarverslag
Verder is er een onderzoek ingezet naar interactie met burgers over het burgerjaarverslag. Daartoe zijn de honder grootste gemeenten aangeschreven om te inventariseren welke middelen men inzet om meer interactie te krijgen en wat de ervaringen zijn. Mocht uw gemeente niet tot de 100 grootste behoren, maar in uw gemeenten initiatieven zijn genomen op dit gebied dan zijn we benieuwd naar uw ervaringen.

Proeftuin Burgers beslissen (Arjen Nijeboer)

Oorspronkelijk stond in deze proeftuin het referendum in al zijn verschijningsvormen centraal. In gesprek met zowel gemeenten als burgers bleek echter dat het referendum, c.q. het bestaan van een referendumverordening, slechts één aspect is van de problemen waar burgers, politici en ambtenaren tegen oplopen als zij meer onderlinge uitwisseling tot stand willen brengen.

Het invoering van een referendumverordening an sich blijkt vaak niet tot referenduminitiatieven of een toename van andere vormen van initiatief van burgers te leiden. Soms kunnen campagne-achtige activiteiten vanuit gemeenten om burgers actief te wijzen op de mogelijkheden die er zijn om initiatieven te nemen, en ze hierbij te begeleiden binnen de gemeentelijke organisatie, meer effect sorteren. Het referendum kan in sommige gevallen dan aangegrepen worden wanneer burgers vinden dat de politiek niet goed omgaat met burgerinitiatieven, of wanneer de raad zelf een uitspraak van de bevolking wil over een bepaald issue. Daarvoor is het wel goed wanneer gemeenten de mogelijkheid hebben van een referendum gebaseerd op burgerinitiatieven (zoals in Amsterdam).

Momenteel zijn medewerkers van Agora Europa in gesprek met het Amsterdamse stadsdeel Westerpark om een methode te ontwikkelen waarbij burgers directer worden benaderd om op een veel informelere manier initiatieven te kunnen nemen en indienen. Tegelijk wordt de bestaande referendumverordening onder het licht gehouden. Ook worden verschillende gemeenten gevraagd om hetzij zelf actief soortgelijke projecten te starten, hetzij deel te nemen aan begeleidende workshops en werkbezoeken waarin de ervaringen uit de actieve gemeenten besproken en geëvalueerd worden.
 
 
 
 
   
 
 
Vorige pagina
Pagina printen
 
Wilt u regelmatig de nieuwsbrief ontvangen, meldt u dan aan.