Archief Agora-Europa
 
 
“De sociale stabiliteit wordt bevorderd als burgers invloed kunnen uitoefenen op kwesties die hun eigen leven en welzijn betreffen.”

-  Socrates
 
 
  Start / Contact / Medewerkers / voorzitter bestuur Eisse Kalk

voorzitter bestuur Eisse Kalk

 

Eisse Kalk is al meer dan 40 jaren actief betrokken bij de vernieuwing van de democratie. Hij zoekt daarbij vooral naar het opzetten van projecten, debatten en experimenten waarin bewoners en burgers zich in willen zetten voor de publieke zaak.

Hij begint na zijn middelbare schooltijd aan het Gemeentelijk Lyceum te Emmen aan een studie sociale geografie aan de Rijksuniversiteit van Groningen Van zijn leermeester Hendrik Jacob Keuning erft hij een passie voor cultuurhistorie en geografie en een grote liefde voor de Wadden. Hij trekt als student-assistent jarenlang ieder voorjaar naar Terschelling om de nederzettingsgeschiedenis van dat eiland te bestuderen.
Hij verruimt zijn blik door een studie aan het Europa College te Brugge (géographie humaine en politieke wetenschappen) en aan de Graduate School of Public and International Affairs van de University of Pittsburgh, Pa in de USA.

Eisse Kalk, april 2008

Eisse Kalk, april 2008


Na enkele jaren werkzaam te zijn geweest als chargé de recherches voor de Conférence permanente des régions de l ‘Europe du Nord Ouest in Brugge keert hij in 1967 terug naar Nederland en werkt daar 4 jaar als stafmedewerker bij de International Union of Local Authorities in Den Haag. In die tijd organiseert hij conferenties over locale en regionale democratie in uiteenlopende landen als Thailand, Tsjechië, Duitsland en Groot Brittannië en werkt hij 3 maanden voor de United Nations aan een project over regional planning and regional government.

 

In 1971 vindt een omslag plaats. In plaats van praten over democratie en lokaal bestuur gaat hij actief werken aan de vernieuwing van de democratie als algemeen projectleider (in die tijd was directeur nog een bedenkelijk begrip) van de stichting Werkgroep 2000. Deze stichting groeit onder zijn leiding uit tot een organisatie van meer dan 40 mensen die zich vooral intensief bezig houden met het opzetten en begeleiden van burgerparticipatieprojecten op een zeer breed terrein. Daarnaast publiceert hij veel en vaak in het tijdschrift PLAN en in de reeks Katernen 2000 die de Werkgroep 2000 zelfstandig uitgeeft.

katernen 2000, (werkgroep 2000) via inspraak naar medezeggenschap


Na tien jaar werken aan democratie vanuit het perspectief van de burger gaat hij in 1981 in op een uitnodiging om in het openbaar bestuur zelf voor meer openingen te zorgen voor de
invloed en betrokkenheid van actieve burgers. Hij wordt hoofd van het Bureau Bestuurscontacten van de gemeente Amsterdam. Dat bureau heeft 16 voorposten in alle stadsvernieuwingsbuurten en een aantal nieuwbouwwijken van Amsterdam. Zij vangen klachten op van bewoners en betrekken burgers via projectgroepen bij de plannen voor hun buurt of wijk. Op stedelijk niveau wordt een beleidsafdeling opgericht die zich vooral bezig houdt met problemen en conflicten (kraakbeweging, milieuproblemen, drugsbeleid, herhuisvesting, stadsvernieuwing). Hij is daar o.m. 10 jaar lang coördinator harddrugsbeleid en werkt nauw samen met bestuurders als Ed van Thijn, Walter Etty, Tineke van den Klinkenberg en Roel Walraven. Bewonersorganisaties hebben in het Bureau Bestuurscontacten een vooruitgeschoven post op het stadhuis zoals het bestuur vooruitgeschoven posten heeft in de wijken en buurten. Beide maken daar op hun manier (on)gepast gebruik van. Die voorposten worden uiteindelijk opgeslokt door de stadsdeelbesturen die in de jaren ’90 in alle buurten van Amsterdam worden gedropt en verkozen.

De verstikkende overwoekering van de lokale democratie door het bestuur en het ambtelijk apparaat brengt Eisse er toe nog één maal een andere invalshoek te verkiezen voor de vernieuwing van de democratie. Hij wordt directeur van het landelijke Instituut voor Publiek en Politiek. Dat Instituut ontstaat als een fusie van vier instellingen die zich daarvoor bezig hielden met politieke vorming. Een begrip uit de jaren ’70 dat alleen in de Bondsrepubliek Duitsland en in Nederland beoefend wordt vanuit onafhankelijke instellingen die door de overheid worden gesubsidieerd.
In tien jaar tijd beijvert hij zich het Instituut om te bouwen van een subsidie-georienteerde instelling tot een marktgerichte organisatie die tal van projecten uitvoert in opdracht van overheden, maatschappelijke organisaties en bewonersorganisaties. De Stemwijzer wordt een (inter)nationaal handelsmerk van het Instituut, maar ook projecten gericht op het betrekken van jongeren, meer vrouwen in de politiek en allochtone doelgroepen worden in die tijd ontwikkeld en uitgebreid. Daarnaast is het IPP een voorloper in het opzetten van proeftuinen voor interactieve beleidsvorming en (later) in het ondersteunen van burgerinitiatieven. 

 

In deze tijd is hij als een van de oprichters ook al verbonden aan de stichting Agora Europa als voorzitter van het bestuur. Agora en IPP organiseren in die tijd gezamenlijk vele participatieprojecten, conferenties, live magazines en festivals. Daarbij levert het IPP veelal de serieuze inhoud en Agora de culturele en creatieve vormen waarmee de democratie en de politiek dichter bij de gewone mensen kunnen worden gebracht.

 

Eisse interviewt Niesco tijdens Lokale Helden

lokale helden, verkiezing meest wakkere burger en raadslid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij het bereiken van de 65-jarige leeftijd neemt Eisse op verzoek van directeur Niesco Dubbelboer –die verkozen wordt tot lid van de Tweede Kamer - tijdelijk het stokje over bij Agora Europa. Zoals dat wel vaker gaat is ook hier niets zo permanent als een tijdelijke benoeming. Voorlopig voelt hij zich wel bij een kleine organisatie zonder al te veel management problemen maar wel met veel mogelijkheden om via praktijkgerichte projecten te blijven werken aan de vernieuwing van de democratie.
Dat die werkzaamheden ook bij bestuurders en adviseurs van de Kroon toch ondanks alle tegenspraak ook leidt tot waardering blijkt als hij op zijn 65ste door Job Cohen tot ridder in de orde van Oranje Nassau wordt verheven (of geslagen). Deze fluistert hem toe: “goeie wijn behoeft geen krans maar af en toe is het toch wel mooi als je die mag uitreiken”.

Eisse krijgt medaille bij afscheid van werkgroep 2000

Eisse wordt geridderd door Job Cohen

Eisse kreeg al een lintje in 1981 bij zijn afscheid van Werkgroep 2000 van zijn collega's, en in 2003 van de Koningin.

 

De Rode Geranium, Eisse Kalk

boek Bouwmeesters met Draagvlak, architectenbureau van Stigt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de jaren daarna komt Eisse eindelijk weer toe aan schrijven. Hij werkt een jaar lang aan een boek over zijn oma, Eiske ten Bos-Harkema; De Rode Geranium.
Zij was in de jaren 1923 tot 1931 de eerste vrouwelijke wethouder voor de SDAP in Nederland in de gemeente Gasselte.

 

 

 

 

Het jaar daarop lost hij een belofte in die hij al lange tijd in gedachten had. Samen met Annemarie Wijn schrijft hij een boek over de hergebruikprojecten die zijn gerealiseerd door vader Joop en zoon André van Stigt. De publicatie Bouwmeesters met Draagvlak  is het begin van een nieuwe liefde voor een oude passie. De cultuurhistorische kwaliteiten van gebouwen en gebieden verbinden met de maatschappelijke meerwaarde die ontstaat als mensen uit de buurt en in de stad zich in gaan zetten voor behoud en hergebruik van hun historisch erfgoed.


Daarop volgt de campagne Nieuw leven voor oude gebouwen waar in 2007 meer dan 5000 Amsterdammers aan meedoen, mede dankzij de inzet van vele vrijwilligers en een Atelier van Bouwmeesters dat zich blijvend wil inzetten voor het ondersteunen van initiatieven voor hergebruik van gebouwen die een maatschappelijke meerwaarde vertegenwoordigen.

 
 
 
 
   
 
 
Vorige pagina
Pagina printen
 
Wilt u regelmatig de nieuwsbrief ontvangen, meldt u dan aan.