Start Over Agora Activiteiten Publicaties Contact Nieuwsbrief
 
 
“Geen uitmuntende ziel is gevrijwaard van op z'n minst een beetje
gekte”


-  Aristoteles
 
 
  Start / Activiteiten / Democratisch Boeket

Democratisch Boeket

 
Inleiding
Ervaringen met democratische vernieuwing en een overzicht van proeftuinen

Meer democratie kan stap voor stap worden ingevoerd

 

Inleiding

De stichting Agora Europa organiseert samen met de Initiatiefgroep Democratisch Boeket* een meerjarig project gericht op vernieuwing van de democratie. Een levende democratie is voortdurend aan verandering onderhevig. De spelregels en de rechten van burgers en bestuurders dienen regelmatig tegen het licht te worden gehouden. Aan het begin van de 21ste eeuw komt daarbij een thema terug dat centraal stond bij het ontstaan van de moderne democratie: Wat kunnen burgers het beste zelf regelen zonder bemoeienis van de overheid of de politiek. Zijn we niet toe aan een nieuw sociaal contract. Een contract dat vrije burgers met elkaar sluiten om vervolgens de daarbij passende bestuursvormen te ontwikkelen.
In de praktijk zien we op lokaal niveau al vele voorbeelden van overheden die een beroep doen op hun burgers om mede-verantwoordelijkheid te dragen voor de veiligheid en leefbaarheid van hun eigen buurt of stad. In zijn rapport voor de WRR Vertrouwen in de buurt roept Pieter Winsemius bestuurders en ambtenaren op meer vertrouwen te stellen in bewoners en burgerinitiatieven en voorwaarden te scheppen voor actieve vormen van zelfsturing en zelfbeheer. 

we startten met een Bloemenveiling op het VNG congres

We richten ons tot raadsleden en bestuurders om de voorwaarden te scheppen voor een meervoudige democratie. Diverse vormen van democratie die naast elkaar bestaan in een samenleving die op zoek is naar nieuwe verhoudingen tussen burger en bestuur. Inspiratiebron voor deze vernieuwingen vormen een serie praktijkexperimenten waarin actieve burgers en bestuurders nu al het voortouw hebben genomen in deze zoektocht naar nieuwe vormen van democratie en burgerparticipatie. Die experimenten werden tijdens de Bloemenveiling in het Rad van Ervaringen waarin ca. 20 projecten zijn opgenomen kort en inspirerend gepresenteerd. Gemeenten die mee willen doen aan het Democratisch Boeket als experimenterende gemeente, kunnen contact opnemen. Belangrijk voor die gemeenten is het aanbod van het actieprogramma lokaal bestuur: inactiemetburgers

het democratisch keurmerk

Deze experimenten vormen de aanzet voor een serie proeftuinen die het komend jaar worden gestart in de gemeenten die deelnemen aan het Democratisch Boeket. De proeftuinen worden gemonitord door een groep wetenschappers van verschillen de universiteiten. Via deze pilots en de analyse van verschillende publicaties die recent zijn verschenen**, willen we spelregels ontwerpen voor moderne democratische gemeenten.
Door middel van een democratisch keurmerk moet rond de verkiezingen van 2010 duidelijk worden welke gemeenten op welke onderdelen zo’n keurmerk verdienen door de diverse aspecten van het keurmerk in hun verkiezingsprogramma’s en daaropvolgende raadsprogramma’s op te nemen.
Niet de politici of de bestuurders maar de burgers van een gemeente bepalen aan de hand van een checklist met “burgerproof” criteria door middel van visitaties en consultaties voor welk democratielabel (A t/m G) uw gemeente in aanmerking komt of kan komen.
In de aanloop naar de verkiezingen en op grond van de bestuursprogramma’s die daarna worden opgesteld zal blijken welke gemeenten voor welk label in aanmerking komen.
Wij laten ons inspireren door de Griekse wijsgeer Aristoteles die de democratie omschrijft als een bestuursvorm waarin iedere burger beurtelings regeert en geregeerd wordt. De proeftuinen en de maatregelen die een lokaal bestuur en een lokale gemeenschap (willen) invoeren worden steeds vanuit het perspectief van deze burgers bezien.

* de initiatiefgroep Het Democratisch Boeket bestaat op dit moment uit de volgende meedenkers en –doeners:
Jan Dirk Pruim. Griffier van Almere
Hein Albeda, oud-directeur stichting Rekenschap en zelfstandig adviseur
Niesco Dubbelboer, oud lid Tweede Kamer; directeur Dubbelboer Demos
Monique Leyenaar, hoogleraar Universiteit Nijmegen
Joop Hofman, directeur Joop Hofman Allianties
Arjen Nijeboer, Arjen Nijeboer Consulting
Eisse Kalk, directeur Agora Europa. stichting voor democratie en cultuur

 

Ervaringen met democratische vernieuwing en een overzicht van proeftuinen
Meer democratie kan stap voor stap worden ingevoerd
Nieuwsbrief Democratisch Boeket
 
 
 
 
   
 
 
Vorige pagina
Pagina printen
 
Wilt u regelmatig de nieuwsbrief ontvangen, meldt u dan aan.